Integritetspolicy


Personuppgiftsansvar

Prestanda Lacktjänst AB nedan kallad Prestanda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på vår hemsida www.prestanda-lacktjanst.s. Denna integritetspolicy är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Råda Plåt.

Personuppgifter på dig som privatkund (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med offertförfrågan av produkt sparas bara så länge som den behövs. Återkopplar du och tackar nej till offert så kommer personuppgifterna raderas.   

Personuppgifter på dig som privatkund (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband godkännande av offert av produkt sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Eftersom vi tar betalt för produkten sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Prestanda lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om inte särskilda anledningar finns, se längre ned under rubrik: Delning av personuppgifter utanför Prestanda.

Rätt att begära information

Vill du veta om Prestanda behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Prestanda och att få uppgifter rättade. Observera att Prestanda enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets egen verksamhet, till exempel kund- och leverantörsregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Kandidat/Arbetssökande

De personuppgifter Prestanda behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Prestanda via webb eller genom kontakt med Prestandas personal för att ansöka om lediga tjänster hos Prestanda. Genom att skicka in/lämna dina handlingar till Prestanda godkänner du att Prestanda får behandla dina uppgifter enligt denna Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av rekryteringen m.m.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Prestanda lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Prestanda behandlar sådant fotografi.

Prestanda kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Anställda

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under (Kandidat), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter.

Prestanda kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Prestanda ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Separat bilaga kan begäras där de framgår hur länge respektive dokument sparas och till vilken laglig grund.

Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Prestanda kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

- uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år
- kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för sju (7) år och
-kontrolluppgifter, tills dess att Prestandas pensionsåtaganden upphört.

Kund eller leverantör

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Prestanda behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för tjänsten/produkten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Prestanda eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Prestanda behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

- ni ska kunna ta del av produkten eller tillhandahålla tjänster till Prestanda
- administrera vår relation till er
- Prestanda ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden; och
- möjliggöra framtida affärsrelationer.

Kunder

Prestanda kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av produkten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantörer

Prestanda kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under (Kunder) och (Kandidat) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av tjänsten/produkten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster/produkter till Prestanda samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Skyddet för personuppgifter

Prestanda har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Prestandas anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Prestandas regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Delning av personuppgifter utanför bolag i Prestanda

Prestanda kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten/produkten kan personuppgifter lämnas vidare till en av Prestandas kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av tjänsten/produkten. Prestanda kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Prestandas leverantörer för vår verksamhet, till exempel för teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Ändringar i denna integritetspolicy

Prestanda förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Prestandas personuppgiftsbehandling.